photos: Albert Yang
event photos: Xiaopei Xu and Chi Wei Lo